Porządek domowy we wspólnocie mieszkaniowowej kończy z zasadą „wolnoć, Tomku w swoim domku”.

uciążliwy sąsiad!

Wielu właścicieli mieszkań, które są eksploatowane w ramach spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej nie zdaje sobie sprawy, że ich władza nad swoim mieszkaniem nie jest absolutna. Nie obowiązuje zasada „wolnoć, Tomku w swoim domku”. Jeżeli właściciel nie będzie liczył się z zasadami współżycia i łamał prawo to … może zostać pozbawiony swojego mienia.

Dlatego wiele wspólnot i spółdzielni wprowadziła regulaminy porządku domowego, aby mieć przysłowiowy bat na nieprzystosowanych do życia w symbiozie z innymi sąsiadami. Regulamin porządku domowego może być użyteczny zwłaszcza wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia i musimy wystąpić o przymusową sprzedaż lokalu z powodu naruszania porządku domowego. To na podstawie regulaminu będzie można potem stwierdzić, jakie naruszenia regulaminu spowodowały, że pozostali właściciele zdecydowali się na tak drastyczny krok.

Czym w ogóle jest regulamin porządku domowego? To zestaw norm, często zwyczajowych i nie zawsze oczywistych, ale spisanych na papierze i podanych do ogólnej wiadomości. Regulaminu jest już prawem, a jego przestrzeganie obowiązuje wszystkich, których on dotyczy.

Regulamin porządku domowego może zostać wprowadzony przez właściciela, uchwałą właścicieli lokali lub w razie jej braku uchwałą zarządu wybranego przez właścicieli lokali.

Regulamin może zawierać różne ustalenia i nie ma jednego szablonu, który mógłby mieć zastosowanie w każdym przypadku. Poniżej przedstawiam przykładowy regulamin, który może mieć zastosowanie w przypadku budynków mieszkalnych.


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

 I. Przepisy ogólne.

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców w zasobie mieszkaniowym Wspólnoty Mieszkaniowej ……………………………………… w …………………
 2. Przepisy regulaminu określają obowiązki Zarządcy oraz właścicieli lokali, ich domowników oraz lokatorów i podnajemców najemców itp..
 3. Właściciel lokalu jest odpowiedzialny za wszystkie osoby reprezentujące jego prawa (członków rodzin, domowników, podnajemców, gości itp.).

II. Przepisy szczegółowe

§1

 1. Lokale mieszkalne mogą być użytkowane przez ich właścicieli zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Za zgodą odpowiednich organów administracji państwowej właściciel lokalu może w mieszkaniu prowadzić działalność gospodarczą, która nie zagraża bezpieczeństwu, higienie budynku i otoczenia oraz nie zakłóca spokoju sąsiadom.

§2

Członek Wspólnoty Mieszkaniowej jest obowiązany:

 1. Utrzymać zajmowany lokal mieszkalny w należytym stanie technicznym i sanitarnym poprzez naprawianie urządzeń technicznych.
 2. Chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak klatki schodowe, pomieszczenie parkingowe oraz otoczenie budynku.
 3. Naprawiać powstałe z winy jego, jego domowników lub gości szkody, albo pokryć koszty napraw dokonanych przez Wspólnotę.
 4. Niezwłocznie zgłaszać administracji zauważone uszkodzenia urządzeń oraz instalacji w budynku lub jego otoczeniu, bez względu na przyczynę uszkodzenia oraz skutki finansowe
 5. Wyłączać światła w pomieszczeniach ogólnego użytku po ich opuszczeniu
 6. Przestrzegać porządku i czystości na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu parkingowym oraz dbać o estetyczny jej wygląd, a w szczególnie dotyczy to wyglądu i koloru drzwi wejściowych do mieszkań od strony klatki schodowej
 7. Udostępnić zajmowany lokal pracownikom administracji w celu okresowego sprawdzania sprawności działania urządzeń technicznych oraz dokonywania napraw należących do Wspólnoty mieszkaniowej.

§3

 1. Zgody organów urbanistyki i nadzoru budowlanego wymaga dokonanie przez członka Wspólnoty zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych mieszkania, stawiane lub burzenie ścian, przebudowa lub zabudowa balkonów i oraz zakładanie krat zewnętrznych na oknach.
 2. Nie wolno zmieniać koloru zewnętrznych ram okiennych i balkonowych, elewacji budynku poza kolor przyjęty dla całego budynku.

§4

Po rygorem ponoszenia pełnych skutków z tytułu powstałych szkód, nie wolno samodzielnie:

 1. Dokonywać we własnym zakresie napraw tablic rozdzielczych prądu oraz bezpieczników elektrycznych poza obrębem mieszkania
 2. Manipulować przy zaworach instalacji znajdujących się poza zajmowanym mieszkaniem,
 3. Zdejmować lub uszkadzać plomb założonych na licznikach lub przewodach instalacyjnych

§ 5

W szczególności:

 1. Nie wolno bez uzgodnienia z administracją domu wchodzić na dach budynku.
 2. Zabrania się wrzucania do muszli ustępowych przedmiotów mogących spowodować zapchanie pionów kanalizacyjnych.
 3.  Odpady domowe powinny być składowane w specjalnie na ten cel ustawionych pojemnikach na śmieci.
 4. Zabrania się wrzucania do pojemników na śmieci twardych i ciężkich oraz dużych objętościowo przedmiotów/np. mebli/.
 5. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu przeznaczonych. Nie wolno zastawiać pojazdami dojść do budynku oraz wjazdu do garażu.
 6. Nie wolno trzepać (np. dywanów) na balkonach, loggiach ,klatkach schodowych i w oknach.
 7. Podlewanie kwiatów, trawy na balkonach i tarasach powinno odbywać się z umiarem, aby woda nie ściekała po murze, nie niszczyła elewacji budynku i nie zabrudziła położonych niżej okien i tarasów.
 8. Przed zainstalowaniem urządzeń elektrycznych w mieszkaniu należy sprawdzić czy działanie tych urządzeń powoduje zakłóceń radiowo-telewizyjnych oraz przewody elektryczne w lokalu są przystosowane do urządzeń tego rodzaju.
 9. W przypadku konieczności zwalczania zarobaczenia budynku, wszyscy mieszkańcy obowiązani są do przeprowadzenia dezynsekcji w swoich mieszkaniach środkami dostarczonymi przez administrację w sposób i w terminach przez nią ustalonych. W razie przeprowadzenia dezynsekcji lub deratyzacji przez specjalistyczne jednostki, obowiązują zarządzenia przez nią wydawane.
 10. W celu uniknięcia zabrudzeń ścian budynku i chodników, zabrania się wyrzucania przez okna i balkony jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza odpadów i innych śmieci oraz wykładania na parapetach pożywienia dla ptactwa.
 11. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia w częściach wspólnych dla osób poruszających się po nieruchomości jak również firm zewnętrznych zatrudnionych na nieruchomości.

§6

 1. W razie wybuchu pożaru i bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić Ochronę, Straż Pożarną, najbliższy Komisariat Policji oraz Administrację.
 2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej należy podjąć wszelkie dostępne czynności ograniczające rozszerzanie się pożaru lub zmierzające do jego ugaszenia.
 3. W razie wystąpienia klęsk żywiołowych wszyscy mieszkańcy obowiązani są do włączenia się do akcji zmierzającej do zabezpieczenia i ratowania mienia własnego, sąsiadów i Wspólnoty oraz do ograniczenia lub usunięcia skutków klęski.

§7

 1. Podstawą i warunkiem harmonijnego współżycia mieszkańców budynku jest wzajemna życzliwość, pomoc i zrozumienie potrzeby spokojnego życia i wypoczynku.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00, jednakże korzystanie z odbiorników telewizyjnych, radiowych i odtwarzaczy audio i video w pozostałym czasie nie powinno zakłócać spokoju mieszkańców.
 3. Wszelkie prace remontowe w mieszkaniach i innych lokalach mogą być przeprowadzane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00 . Natomiast prowadzenie wszelkich prac remontowych w soboty, niedziele i święta jest zabronione.
 4. Zabrania się używania pralek, wirówek i innych głośnych urządzeń w godzinach od 22.00 do 6.00, a urządzenia radiowo-telewizyjne należy w tym czasie ściszyć.

§8

 1. W mieszkaniach wolno trzymać psy, koty, ptaki, jeżeli te zwierzęta nie zagrażają zdrowiu i nie zakłócają spokoju sąsiadów, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych.
 2. Bezwzględnie zabronione jest trzymanie psów i kotów i innych zwierząt domowych w pomieszczeniach wspólnych.
 3. Bezwzględnie zabronione jest hodowanie zwierząt w budynku
 4. Za wszystkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w budynku i jego otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych, odpowiadają ich posiadacze, którzy są obowiązani usuwać nieczystości po zwierzętach w klatkach schodowych , korytarzach oraz otoczeniu budynku.
 5. Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb otoczenia nieruchomości.
 6. Właściciele psów są zobowiązani dopilnować, aby nie zakłócały one spokoju mieszkańcom.
 7. Posiadacz psa obowiązany jest zgłosić go do rejestracji u Zarządcy, opłacić należny podatek w terminie do 30 marca każdego roku, jak również poddawać go obowiązkowym szczepieniom, szczególnie przeciwko wściekliźnie, nosówce i parwirozie.

§9

 1. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, nie przebywały na klatkach schodowych i na terenie garażu.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za niewłaściwe zachowanie dzieci, tj. hałasowanie, brudzenie i niszczenie ścian, urządzeń, instalacji i zieleni.

§10

 1. Każdy mieszkaniec może w najlepszy dla siebie sposób zabezpieczyć swoje mieszkanie przed włamaniem, pod warunkiem, że to zabezpieczenie nie ogranicza praw sąsiadów do korzystania z pomieszczeń wspólnych.
 2. Pożądane jest ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie korzystania z lokalu ( np. zalanie sąsiada).
 3. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych.

§11

 1. Montowanie na budynku szyldów i reklam wymaga zgody Zarządu Wspólnoty z tym, ze ich utrzymanie we właściwym stanie należy do właściciela, który po usunięciu jest zobowiązany przywrócić stan poprzedni.

§12

W części garażowej budynku i na terenie całej posesji :

 1. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h wszelkimi pojazdami mechanicznymi, również rowerami.
 2. Zabronione jest hałaśliwe użytkowanie pojazdów mechanicznych, wykonywanie jakichkolwiek napraw i mycie pojazdów.
 3. Zabronione jest zastawianie miejsc postojowych właścicielom miejsc
 4. Parkowanie samochodów na terenie nieruchomości dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach postojowych.

III. Sankcje

W przypadku rażącego i uporczywego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, przez właścicieli lokalu, Zarządca wystąpi do Wspólnoty Nieruchomości z wnioskiem aby w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą właścicieli Nr………../…………………………

Z dnia ……………………… i obowiązuje od dnia………………………………………..

Zarząd wspólnoty


Niewątpliwie najwięcej emocji wzbudza ostatni akapit o sankcjach. … ale to właśnie dla tego akapitu tworzymy porządek domowy spisany na papierze…

Art. 16 ustawy o własności lokali pozwala wspólnocie mieszkaniowej żądać (w trybie procesu) sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów K.p.c. o egzekucji z nieruchomości w dwóch przypadkach:

 1. jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat,
 2. jeżeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Jedna uwaga do wpisu “Porządek domowy we wspólnocie mieszkaniowowej kończy z zasadą „wolnoć, Tomku w swoim domku”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s